PRIVACY VERKLARING MMINDFUL TRAINING & COACHING

Deze verklaring is van toepassing op alle door mmindful training & coaching geleverde producten en diensten.

mmindful training & coaching, gevestigd aan de Lomanstraat 27-3 te Amsterdam, vertegenwoordigd door Marianne Lageweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U heeft recht op het zorgvuldig verwerken van uw (persoonlijke) gegevens. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus U kunt er op vertrouwen dat wij uw gegevens met respect en zorg behandelen. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 is ingegaan.

We vinden dat u hoort te weten welke gegevens wij verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken, en dat u er inzage in kunt krijgen.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u een offerte aanvraagt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, als u een product of een dienst koopt (bijvoorbeeld zich inschrijft voor een training), en als u een intakegesprek heeft.

 

Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf aan ons geeft en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan u, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden, in verhouding met de dienstverlening van het Mmindful training & coaching.

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, product- en dienstvoorkeuren.

Wanneer u zich aanmeldt voor een training waar een intake onderdeel van uitmaakt, dan wordt geregistreerd wat uw klachten en leefomstandigheden zijn, en het doel van deelname. Deze gegevens zijn van belang voor het juist indelen in de juiste groep (indicatie) en afstemmen van de begeleiding van de trainer.

Daarnaast kan het gaan om:

 • Cookies: Er worden alleen technische cookies gebruikt voor het functioneren van de website.
 • Surf- en klikgegevens als u onze website bezoekt.

Wij kunnen uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

 • Het accepteren van uw deelname aan/indiceren voor een training.
 • Het geven van de training en het afstemmen van de begeleiding op uw behoeftes.
 • Analyses om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het controleren van betalingen.
 • Marketing en promotie: we kunnen uw gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven (wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft), doen van specifieke aanbiedingen, marketingberichten. Hiervoor kunnen we gebruik maken van email, nieuwsbrief, Facebook.
 • Het maken van een offerte.
 • Het maken van een factuur.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is mmindful training & coaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt mmindful training & coaching zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Samenwerking met andere partijen
mmindful training & coaching deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden.
mmindful training & coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden.
mmindful training & coaching deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

mmindful training & coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U heeft recht op inzage: U kunt schriftelijk om inzage in uw persoonsgegevens verzoeken, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en uw adres. U dient hierbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. U kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen, zie Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

U heeft recht op correctie: Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze schriftelijk corrigeren: hiervoor stuurt u een brief als hierboven omschreven.

Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 1 maand. We kunnen hiervoor maximaal 5 euro kosten in rekening brengen. Ons postadres is mmindful training & coaching, Lomanstraat 27-3, 1075 PT Amsterdam

 

Portabiliteit
Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij, bijvoorbeeld een andere trainer, huisarts of psycholoog.

 

Bewaartermijn van uw gegevens
mmindful training & coaching bewaart uw persoonsgegevens:

 • Niet langer dan wettelijk toegestaan
 • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen

 

Beveiliging
mmindful training & coaching hecht aan en zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. mmindful training & coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij mmindful training & coaching toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval mmindful training & coaching gebruik maakt van de diensten van derden, zal mmindful training & coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacybeleid
Marianne Lageweg

22 juli 2022, Amsterdam

In overeenstemming met de wet AVG die is ingegaan op 25/5/18

mmindful training & coaching © 2023. Alle rechten voorbehouden.