ALGEMENE VOORWAARDEN MMINDFUL TRAINING & COACHING

Als je je inschrijft verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en word je geacht deze gelezen te hebben. Op deze pagina vind je de volledige tekst. Lees deze alsjeblieft zorgvuldig. Heb je vragen schroom dan niet contact op te nemen!

1. Mindfulness trainingen

 1. De deelnemer is op de hoogte van de voordelen, beperkingen en mogelijke bijeffecten van de mindfulness training. De training houdt in: training in methodes voor aandacht en ontspanning, aandachtige bewegingsoefeningen en korte oefeningen om ‘aandachtig zijn’ in het dagelijks leven toe te passen.
 2. Verantwoordelijkheid: de deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kan doen, of als hij/zij het niet verstandig acht deze oefeningen mee te doen, zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis, dat hij/zij vrij is om deze oefeningen niet te doen. De deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij mmindful training & coaching niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.
 3. Beoefening: de deelnemer weet dat om optimaal van de training te kunnen profiteren, hij/zij geacht wordt aan 8 wekelijkse bijeenkomsten en een oefendag deel te nemen, en daarnaast gedurende de training 1 uur per dag, gemiddeld 6 dagen per week, thuis te oefenen.
 4. Afwezigheid trainer: Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een of meerdere bijeenkomsten dan zal de trainer eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende sessie aangeboden. Zie ook punt 7.

2. Inschrijving 

 1. De deelnemer is voor een training ingeschreven zodra de deelnemer zich via de website heeft aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of wanneer de deelnemer eenduidig per email te kennen heeft gegeven zich in te schrijven voor een training. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur. Inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen. (BEHOUDENS PUNT 3)
 2. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als een training is volgeboekt kan de deelnemer ervoor kiezen op de wachtlijst te worden geplaatst.

3. Intake- en kennismakingsgesprek en inschrijving

 1. Bij deelname aan de mindfulness trainingen Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) vindt vooraf een intake- en kennismakingsgesprek plaats. De inschrijving is afhankelijk van de uitslag van dit intake- en kennismakingsgesprek. Het staat mmindful training & coaching vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. In dit geval maakt mmindful training & coaching een creditfactuur indien de factuur voor de training reeds (deels) betaald is. Het gecrediteerde bedrag wordt binnen 14 dagen na de datum van het intake/ kennismakingsgesprek teruggestort.
 2. Bij inschrijving voor een individuele mindfulness training wordt tijdens het intake- en kennismakingsgesprek afgesproken wanneer (data en tijden) de training plaats zal vinden. mmindful training & coaching stuurt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail aan de deelnemer. Hierna gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder punt 6.

4. Kopen via het internet

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Zie ook punt 5.

5. Betalingsvoorwaarden

 1. De deelnemer ontvangt na inschrijving per e-mail een factuur voor  het cursusgeld. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
 2. Op verzoek kan de factuur per post verstuurd worden, hiervoor wordt €2 administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien de training start binnen deze 14 dagen dient het bedrag uiterlijk voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.
 4. Indien de deelnemer gespreid wenst te betalen dient dit bij inschrijving op het inschrijfformulier of in de e-mail kenbaar gemaakt te worden. Tijdens intake/ kennismakingsgesprek zal dan afgesproken worden in hoeveel termijnen deelnemer betaalt (maximaal 3), en op welke data de facturen verstuurd zullen worden. De laatste factuur zal uiterlijk 14 dagen voor de laatste sessie van de training verstuurd worden, zodat de training bij afronding van de training volledig betaald is.
 5. Indien de werkgever of zorgverzekeraar vergoed, dient deelnemer zelf de factuur te betalen en de vergoeding te verhalen bij zorgverzekeraar of werkgever. 
 6. Bij te late betaling worden per herinneringsfactuur €35 administratiekosten in rekening gebracht. 
 7. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
 8. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat mmindful training & coaching dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.
 9. Bij creditering zal mmindful training & coaching de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

6. Annulering en annuleringskosten

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
 2. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet geldt de wettelijke bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na schriftelijke (e-mail of per post) annulering.
 3. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van de training wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd minus €100 administratiekosten.
 4. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de startdatum van de training wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
 5. Annulering korter dan twee weken voorafgaand aan de startdatum betekent dat het volledige cursusgeld verschuldigd blijft, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan, en geen restitutie plaatsvindt. 
 6. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten (ongeacht oorzaak) vindt geen restitutie plaats.
 7. Indien de deelnemer wil annuleren en bij annulering kenbaar maakt voor dezelfde training een andere kandidaat voor te dragen die 1) zich nog niet had aangemeld en 2) die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan mmindful training & coaching) en 3) deze kandidaat zich inschrijft zonder deelname later te annuleren, wordt bij de annulerende deelnemer het volledige cursusgeld gerestitueerd minus €100 administratiekosten. In dit geval wordt de creditfactuur 14 dagen voor de start van de training gemaakt en wordt het creditbedrag binnen 7 dagen teruggestort.
 8. Het na inschrijving willen veranderen van training of willen verschuiven van datum van training geldt als annulering van de training waarvoor de deelnemer reeds ingeschreven is.
 9. Met schriftelijke instemming van mmindful training & coaching kan de inschrijving veranderd worden naar eenzelfde type training op een andere datum. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.
 10. In uitzonderingsgevallen kan van de annuleringsvoorwaarden afgeweken worden. Dit ter beoordeling van mmindful training & coaching.

7. Afgelasten van trainingen

 1. mmindful training & coaching heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen, met opgave van redenen, te verzetten. 
 2. De training of trainingssessie zal opnieuw worden gepland en indien dat niet mogelijk is, of wanneer de deelnemer niet kan op de nieuw geplande datum, zal het volledige cursusgeld of een toepasselijk deel daarvan worden gerestitueerd. Gemaakte kosten anders dan het cursusgeld kunnen niet op mmindful training & coaching verhaald worden.
 3. mmindful training & coaching heeft het recht om de gehele training te annuleren bij een te gering aantal aanmeldingen. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training via e-mail ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. 
 4. mmindful training & coaching vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten. Gemaakte kosten anders dan het cursusgeld kunnen niet op mmindful training & coaching verhaald worden.
 5. Indien door onvoorziene omstandigheden uitgeweken moet worden naar een andere trainingslocatie, zorgt mmindful training & coaching voor een passende locatie binnen een straal van 2 km van de vooraf vermelde locatie. Restitutie of annulering van deelname is in dit geval niet mogelijk. Indien de vervangende locatie zich buiten een straal van 2 km van de oorspronkelijk vermelde locatie bevindt geeft dit de deelnemer recht op annulering van deelname en zal in overleg het volledige cursusgeld of een toepasselijk deel daarvan worden gerestitueerd.

8. Afzeggen van individuele afspraken voor intake, coaching en individuele mindfulness training

 1. Individuele afspraken dienen bij verhindering uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms (06-34187253). Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. 
 2. Bij te laat afmelden (korter dan 24 uur voor de geplande afspraak) voor een intake- en kennismakingsgesprek wordt €40 in rekening gebracht. 
 3. Bij te laat afmelden (korter dan 24 uur voor de geplande afspraak) voor een individuele afspraak voor coaching wordt de afspraak volledig in rekening gebracht.
 4. Bij te laat afmelden (korter dan 24 uur voor de geplande afspraak) voor een trainingssessie horend bij een individuele mindfulness training vindt geen restitutie plaats. Om het volledige trainingsprogramma toch te kunnen volgen wordt de mogelijkheid geboden een extra sessie bij te boeken. De kosten hiervoor zijn €100 per sessie.
 5. Indien mmindful training & coaching een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor de volgende individueel afspraak €40 korting verleend.

9. Geheimhouding

Deelnemers van alle trainingen en programma’s van mmindful training & coaching zijn gehouden aan geheimhouding. Bij inschrijving verklaart de deelnemer geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. 

10. Opnamen

Het maken van opnamen in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, audio) is gedurende de activiteiten van mmindful training & coaching uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van mmindful training & coaching.

11. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies en cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van mmindful training & coaching, zijn het exclusieve eigendom van Marianne Lageweg / mmindful training & coaching en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf, materiaal of communicatie-uitingen van mmindful training & coaching te verspreiden in enige vorm of enige wijze. Na schriftelijke toestemming voor publicatie is altijd naamsvermelding (Marianne Lageweg) en vermelding van de website www.mmindful.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. 

12. Klachtenreglement
mmindful training & coaching hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. In onze werkwijze wordt de beroepscode voor verpleegkundigen van de wet BIG gevolgd. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van mmindful training & coaching, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. 

mmindful training & coaching werkt met de Klachtenregeling van de Vereniging Mindfulness Based Trainers (VMBN), betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten.

 1. Indienen van een klacht: wij stellen het bijzonder op prijs wanneer we voorafgaande aan het indienen van een formele klacht, in gesprek kunnen gaan om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw M. Lageweg.
 2. Groepsklachten kunnen niet in behandeling genomen worden.
 3. Verloop van de klachtenprocedure: de ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd. Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
 4. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
 5. Beroepsmogelijkheid: mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stellen wij voor om de hulp in te schakelen van een onafhankelijke mediator, te weten dhr. G. Mullens te Haarlem. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor mmindful training & coaching worden door ons correct afgehandeld.
 6. Op alle eventuele geschillen tussen mmindful training & coaching enerzijds en de deelnemer aan de activiteiten mmindful training & coaching anderzijds is Nederlands recht van toepassing. 
 7. Bewaartermijn: klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

13Algemene opmerkingen

 1. mmindful training & coaching heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van mmindful training & coaching. Wanneer dit onverhoopt  niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie punt 12, Klachtenreglement.

14. Privacy

Persoonsgegevens van deelnemers zullen in een beveiligd deelnemersbestand worden opgenomen en niet worden verstrekt aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van mmindful training & coaching. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens dan kan de deelnemer dit per email laten weten.

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van mmindful training & coaching

Praktische gegevens

 • mmindful training & coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86787047. 
 • Eigenaar is mevrouw drs. M. Lageweg; gevorderd mindfulness trainer VMBN registratienummer 20221715 – stichting mindfulness register registratienummer 200891; BIG-geregistreerd verpleegkundige.
 • Vestigingsadres: Lomanstraat 27-3, 1075 PT Amsterdam
 • Telefoon: 06-34187253
 • www.mmindful.nl

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen,

Marianne Lageweg